Obowiązek informacyjny

 

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Vita-Med, Al. Piłsudskiego 30, 81-378 Gdynia, tel. +48 58 661 41 54
 2. Dane kontaktowe : info@vitamed-gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest Świadczenie usług medycznych, związane z tym rozliczenia finansowe, oraz archiwizacja i statystyka
 4. Podstawą prawną przetwarzania są Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz zgoda pacjenta na udostępnianie dokumentacji medycznej.
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym: NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. W szczególnych przypadkach okres przechowywania określony jest w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, na upoważnienie osób trzecich do dostępu do dokumentacji medycznej.
 11. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 12. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udzielania świadczeń medycznych.
 13. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 14. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

osiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.